Перепідготовка енергоменеджерів бюджетних установ

Вирішення проблеми енергозбереження можл иво за допомогою заходів системного характеру. Енергетичний менеджмент і є тим системним заходом, що суттєво підвищує ефективність енергозбереження. Він являє собою постійно діючу систему управління енергоспоживанням, спрямовану на зменшення енергозатрат об’єкта. Без енергетичного менеджменту неможливо здійснювати системне зниження витрат енергоресурсів та запровадження будь-яких енергозберігаючих заходів на об’єкті.

Мета функціонування енергоменеджменту – послідовне зниження споживання енергоресурсів до того мінімального рівня, який необхідний для провадження виробничої діяльності підприємства (установи, організації) з дотриманням усіх умов, необхідних для  ведення такої діяльності. Відповідно, результат дії енергоменеджменту –­ зменшення енергозатрат об’єкта за рік (чи інший період).

Таким чином, енергетичний менеджмент є технічною і управлінською функцією, його завдання полягає у контролі, реєстрації, критичному аналізі, коригуванні обсягів споживання енергії таким чином, щоб вона використовувалась з максимальною ефективністю, і охоплює такі дисципліни, як техніка, наука, математика, економіка, бухгалтерський облік, проектування й дослідження операцій, обчислювальні й інформаційні технології.

Для всіх об’єктів 1-ої та 2-ої черг планується створення високоефективної системи енергоменеджменту і моніторингу енерговитрат, запровадження постійного навчання та сертифікації відповідальних за використання енергоресурсів (енергоменеджерів) при енергоцентрі «Волиньенергософт».

Регіональна програма підвищення
енергоефективності Волинської області на 2011 – 2015 роки

(витяг додатку 5.)


з/п

Напрямок економічної діяльності, назва заходу з енергоефективності

Виконавець та термін виконання

Загаль-ний обсяг фінан-суван-ня, тис. грн.

Джерела та обсяги фінансування за напрямками, тис.грн. ( 5-місцевий бюджет)

Розра-хунковий еконо-мічний ефект від запро-вадження заходу, тис.грн.

1

Організація навчання з питань енергозбереження:
- енергетичному менеджменту держслужбовців; керівників вищого і середнього рівня підприємств області

ІАЦ «Волиньенерго-софт»

140,0

140,0 - 5

1500,0

Список осіб, що пройшли навчання, перепідготовку енергоменеджерів на базі комунального підприємства "ІАЦ "Волиньенергософт" за навчальною "Програмою перепідготовки енергоменеджерів"

Презентаційні матеріали:

Створення системи ефективного енергоменеджменту на об’єктах соціальної сфери Волинської області – перший крок до реальної економії енергоресурсів і бюджетних коштів.