Заснування

У середині 70-х років розпочався справжній комп'ютерний бум. Була прийнята міжнародна програма комп'ютеризації в рамках держав соціалістичного табору.
Саме тоді почали створюва-тись інформаційно-обчислювальні центри і відділи автоматизованих систем управління (АСУ) на великих заводах, об'єднаннях і в установах.

У системі агропромислового комплексу Волині на базі технологічного відділу республікан-ського проектно-технологічного виробничого об'єднання «Укрсільгосптехсистема» в квітні 1978 року було створено Волинську філію цього об’єднання, яка згодом перетворилась на Інформацій-но-обчислювальний центр (ІОЦ) АПК Волині. Протягом перших років свого існування організація налічувала близько 200 чоловік. Попри всі труднощі становлення, вже через рік центром було автоматизовано облік товарно-матеріальних цінностей на всіх базах постачання АПК, вирішувалися питання оптимізації товарних запасів, прогнозування врожайності сільськогосподарських культур, розраховувались потреби області в запасних частинах і розхідних матеріалах для машинно-тракторного парку господарств. Діяла інформаційно-пошукова система, яка в режимі реального часу шукала необхідний товар на складах баз постачання з видачею довідок на телетайп абонента.
На початку вісімдесятих років ІОЦ розпочав запроваджувати в господарствах технологічні задачі для рослинництва і тваринництва. За допомогою ЕОМ визначалася потреба в мінеральних добривах під запрограмований врожай. Варто зазначити, що як комп’ютери, так і програми, і ви-даткові матеріали були лише вітчизняного виробництва.

Виживання

Складні політичні процеси наприкінці вісімдесятих років не лише призвели до розпаду СРСР і соціалістичного табору, але й завдали руйнівного удару вітчизняній комп'ютерній індустрії та інформаційним технологіям, що тільки зароджувались.
Ситуація поставила колектив ІОЦ перед складною проблемою виживання. Необхідно було відшукати вірний шлях розвитку, протиставити зовнішній нестабільності внутрішній механізм саморегулювання і стабілізації, розкрити потенціал колективу, створити передумови для прояву ініціативи та підприємливості кожною спеціаліста, знайти форму вмілого поєднання індивідуальності і колективної творчості. Досвід приватизованих підприємств переконав, що акціонування не перетворює члена колективу на власника, а лише створює ґрунт для зловживань і соціальної напруги. Дана проблема була вирішена шляхом розробки дієвої системи мотивації і стимулювання праці. Суть її полягала в структуризації колективу на окремі підрозділи, які самостійно вирішують проблеми виготовлення і реалізації продукції.

Наприкінці 90-х працівниками ІОЦ було здійснено значний крок у сфері міжнародного співробітництва – створено «Інститут Європейської Інтеграції». Діяльність на терені інтеграційних процесів в міжнародному бізнесі дала поштовх до активізації транскордонного співробітництва, спонукала розвиток українсько-польських молодіжних стосунків та дружніх відносин органів місцевого самоврядування обох країн.
У період «інформаційного голоду» 1997-1999 років ІОЦ ініціював, організував і забезпечив видання нормативного науково-практичного журналу «Інспекторський Вісник» загальнодержав-ного статусу, регіонального інформаційно-рекламного тижневика «Нерухомість», а згодом і обла-сного журналу «Земля і нерухомість Волині». Це дало змогу багатьом громадянам ознайомитись з нормативно-правовою і законодавчою базою молодої держави, ринком землі та нерухомості, буді-вельних матеріалів та нових технологій.

Сьогодення

У 1999 році ІОЦ був перейменований у державне підприємство Волинський регіональний інформаційно-аналітичний центр «ВОЛИНЬСОФТ», а в 2005  Центр перейшов з державної форми власності до комунальної, а в 2007 році переіменований на ІАЦ «Волиньенергософт» .
Центр тісно співпрацює з багатьма вітчизняними та міжнародними організаціями. Так, спі-льно з американською Асоціацією телекомунікаційних кооперативів (МТСА) за фінансової підт-римки уряду США, згідно проекту «Створення мережі Бізнес Інтернет Центрів в малих містах України»,  успішно функціонує БІЦ у м. Нововолинську на Волині.
У 2003-2004 роках спільно з американською корпорацією «High Mark» Центр заснував мі-жнародну школу бізнесу. Понад 30 підприємців Волині отримали міжнародні сертифікати цієї школи. Наявність в Центрі сертифікованих спеціалістів і досвід тренінгової та консалтингової дія-льності дозволили Центру стати партнером Проекту ЄС «Покращення середовища для розвитку малого бізнесу на Волині».

Сьогодні ІАЦ «ВОЛИНЬЕНЕРГОСОФТ», окрім надання традиційних послуг із розробки та впровадження програмного забезпечення, сервісу комп'ютерів і оргтехніки, реалізує та обслуговує електронні касові апарати, ваги, комп'ютерно-касові системи, виготовляє і реалізує всі види бланкової продукції, видає і друкує методичну літературу, проводить навчання і тренінги для підприємців малого і середнього бізнесу, проводить реєстрацію комунального майна Волинської області, є координатором і реалі затором регіональної комплексної програми енергозбереження Волині. Центр пропонує цілий ряд консалтингових послуг: проведення бізнес-тренінгів різної тематики, розробку бізнес-планів, залучення інвестицій, пошук партнерів, проведення маркетингових досліджень.

Проекти

Електронний Реєстр майна територіальних громад
З метою наведення належного порядку з обліком, а також підвищення ефективності вико-ристання майна, яким володіють територіальні громади області був проведений аналіз структури комунального майна, в першу чергу об’єктів нерухомості і земельних ділянок несільськогосподар-ського призначення.
На утриманні місцевих і обласного бюджетів сьогодні знаходиться понад 4 тис. юридичних об’єктів, в тому числі понад 800 закладів культури (бібліотеки, клуби, музеї, будинки культури, музикальні школи), 360 дитячих і позашкільних закладів (дитсадки, спортивні школи, станції, бу-динки школяра тощо), 180 медичних установ (лікарні, амбулаторії, медпункти), 772 ФАПи, 840 шкіл та інші комунальні установи.
На балансі зазначених установ знаходиться понад 10,0 тис. будівель загальною площею бі-льше 3,0 млн. кв. метрів. В ринкових цінах цей майновий комплекс оцінюється спеціалістами майже в 1,0 млрд. дол. США.
Крім цього, в управлінні органів місцевого самоврядування різних рівнів знаходиться май-же 40,0 тис. гектарів земель несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, вартість яких за грошовою оцінкою фахівців перевищує 2,0 млрд. доларів США, а в ринкових ці-нах понад 10,0 мільярдів.
Така приблизна ціна майнового комплексу, яким володіє Волинська громада. Тому однією з приоритетних задач обласні депутати вважають створення Єдиного електронного Реєстру комунального майна області. Роботи по створенню цього Реєстру започатковані ще 2006 році, а в вересні 2007 року сесія обласної ради прийняла «Регіональну програму створення Єдиного Реєстру комунальної власності Волинської області на 2007 – 2010 роки» кошторисною вартістю понад 1,5 млн. гривень.
Згідно з програмою в 2008 році завершено створення електронного Реєстру в усіх районах області, а в 2009 року – в містах обласного підпорядкування і області в цілому.
Крім матеріалів інвентаризації в базу даних заведені окремі форми статистичної звітності балансоутримувачів, що дозволяє аналізувати ефективність використання комунального майна. Вже сьогодні можливо отримати з бази даних інформацію про наявність майна, про управлінські рішення щодо майна (наприклад, яка частина майна здається в оренду, кому і по яких цінах), чи є щодо конкретного майна заборони і обмеження і  т.д.
Хід реалізації Програми знаходиться під постійним контролем керівництва обласної ради і депутатів. З 1 кварталу 2010 року електронний реєстр передано в промислову експлуатацію ра-йонним, міським і обласній раді.

Енергосервісна компанія

Центр визначено одним з реалі заторів і координаторів «Комплексної програми енергозбе-реження Волинської області на 2007-2010 роки».
Не менш проблемним питанням для місцевої влади є енергозбереження, особливо в бюджетній і комунальній сфері. В цьому плані обласна рада дуже тісно співпрацює з обласною державною адміністрацією, особливо її головним управлінням промисловості і розвитку інфраструктури.
Ріст цін на енергоносії зобов’язує по іншому розглядати проблему енергозбереження і ене-ргоефективності. Енергоємність одиниці внутрішнього валового продукту України вища ніж у Латвії – у 3 рази, ніж у Німеччині – у 12 разів, ніж у Японії – у 18 разів. Споживання енергії на цілі опалення в Україні у перерахунку на ефективний градус є у 10 разів вищим за норми розвинутих країн Західної Європи.
В енергетичному балансі Волині доля природного газу складає понад 43, а в паливному ба-лансі – 85,0 відсотків Це найвищі показники серед областей України і це при тому, що 3 райони області практично не газифіковані. Такий стан речей ставить економіку і соціальну сферу області у велику залежність від ціни на газ. Із майже 700,0 млн. кубів газу щорічно близько 48% спожива-ється населенням, 22% - підприємствами теплокомуненергетики і лише 21% - промисловістю Во-лині.  Споживання природного газу закладами, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, становить близько 20 млн. м3 в рік, та ще майже 15 млн. м3 газу використовується на виробництво теплової енергії для закладів, що під’єднані до мереж теплопостачання. Загалом з місцевих бюджетів на оплату енергоносіїв в 2006 році потрачено 62,4 млн. грн., в 2007 році – 86,4, в 2008 році – 107,9, а в 2009 році – понад 162 млн. гривень. Щорічно на цілі енергозбереження тратиться з бюджетів усіх рівнів близько 25,0млн. грн. В половині районів і міст області виплати за енергоносії вже пе-ревищують 30% видаткової частини бюджетів, а в Локачинському районі вони вже досягли майже 50 відсотків.
З метою оптимізації паливного балансу області, раціоналізації витрат на енергозбереження сесією обласної ради в 2007 році затверджена «Комплексна Програма енергозбереження Волинсь-кої області на 2007-2010 роки», створено енергосервісну компанію в формі відокремленого струк-турного підрозділу «Енергоцентр» комунального підприємства «Волиньенергософт», на яку пок-ладено функції координатора реалізації зазначеної програми.
На перших порах «Енергоцентр» проводить енергоаудит на об’єктах обласної комунальної власності, виробляє техніко-економічні обґрунтування (ТЕО) на заходи по енергозбереженню на цих об’єктах, а в найближчому часі буде виготовляти проектно-кошторисну документацію та про-водити власними силами будівельно-монтажні роботи з запровадження енергозберігаючих заходів на невеликих об’єктах (до 300,0 тис. гривень), а також буде видавати спеціалізованим проектним організаціям ТЗ на проектування для крупних об’єктів і передпроектні рішення для замовників проектів (розпорядників коштів).
При Енергоцентрі планується створення виставково-навчального Центру, де будуть регулярно організовуватись виставки сучасного котельного, насосного і генеруючого обладнання від виробників. В навчальному центрі ІАЦ «Волиньенергософт» проводять постійні курси підвищення кваліфікації енергоменеджерів органів управління, соціальних об’єктів і підприємств.
Стратегічною задачею Енергоцентру є заміщення в паливному балансі Волині газу на міс-цеві і заміщувані джерела енергії.
Енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в області стано-вить понад 800 тис. т.у.п., або більше 40 відсотків загально-обласного енергоспоживання. З нього деревна біомаса (дрова та відходи деревообробки, енергетична лоза тощо) становлять 280 тис. т.у.п.,  або використання зазначених енергоносіїв може щорічно замістити 240 млн. м3 природного газу (третину від споживання).
Крім цього, на Волині сконцентрована понад 21 % державних запасів торфу, а його якість (зольність) найкраща в Україні. Два державні торфобрикетні заводи в Маневицькому районі виро-бляють майже 70 % українських торфобрикетів, але працюють на половину своєї потужності через відсутність ринку збуту.
Проте головною задачею в енергетичній сфері області є все ж таки енергозбереження. Адже на 1 тонну умовного палива, отриманого за рахунок енергозбереження в декілька разів пот-рібно витрати менше коштів ніж на її видобування чи купівлю. Тому підвищення енергоефективності стає стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної сфери області, а значить і основною задачею для органів місцевого самоврядування.
 Проект «Створення  супутникової системи навігації і диспетчеризації
автомобільних перевезень на Волині»
Система навігації, яка пропонується до впровадження на Волині, управлятиме транспорт-ним рухом, вантажними потоками та рятувальними операціями у надзвичайних ситуаціях.
Призначена вона для підвищення точності визначення координат об'єктів за рахунок передачі додаткової коригуючої інформації від наземних станцій. Супутникова навігація сприятиме не ли-ше підвищенню безпеки транспорту, покращенню навігаційних послуг, а й розвитку логістики у Волинській області.