1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України» (далі - Асоціація) є добровільною неприбутковою не політичною Всеукраїнською громадською організацією громадян України, громадян інших держав, осіб без громадянства, що створена на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод, на засадах добровільності та рівноправності, з метою представництва і захисту прав, економічних, соціальних, інших інтересів платників податків на місцевому, регіональному, галузевому, всеукраїнському рівнях, а також з метою координації та консолідації дій своїх членів у сфері соціально-трудових та економічних відносин. Асоціація діє у відповідності з Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", іншими законодавчими актами України та цим Статутом.

1.2.Всеукраїнська громадська організація має наведене нижче найменування:

Українською мовою: повне - Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України»; скорочене - ВГО «АППУ».

Російською мовою: повне - Всеукраинская общественная организация «Ассоциация налогоплательщиков Украины»; скорочене - ВОО «АНПУ».

Англійськоюмовою: повне - Ukrainian national non-government organization «Association of Ukrainian Taxpayers»; скорочене - UNNO «AUT».

1.3.Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації. Асоціація має право від свого імені укладати договори та інші угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати в судах, має самостійний баланс. Асоціація має право відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в установах банків, має печатку, штампи, емблему, бланки, символіку та інші реквізити згідно чинного законодавства України, зразки яких затверджуються Радою Асоціації. Символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.4.Основними принципами діяльності Асоціації є добровільність членства, рівноправність її членів, самоврядування, законність та гласність.

1.5.Діяльність Асоціації поширюється на всю територію України.

1.6.Для реалізації своїх статутних завдань Асоціація співпрацює з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування,громадськими та неурядовими організаціями, включаючи міжнародні та зарубіжні.

1.7.Юридична адреса Асоціації: 01001, м.Київ, вул.Михайлівська, 24/11-В.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ.

 

2.1.Метою створення та діяльності Асоціації є захист прав та законних інтересів платників податків у економічній, правовій, соціально-трудовій та інших сферах їх діяльності, представництво інтересів членів Асоціації на національному, галузевому та місцевому рівнях, а також сприяння створенню в Україні умов для становлення та пріоритетного розвитку національного підприємництва.

2.2.Асоціація ставить перед собою наступні завдання:

2.2.1. сприяти захисту законних прав та інтересів платників податків, підвищувати рівень їх знань з метою сприяння добровільній і своєчасній сплаті податків, підвищувати соціальний престиж українського платника податків;

2.2.2. сприяти створенню необхідних правових та соціальних умов для залучення до підприємницької діяльності та створення робочих місць для таких категорій населення, як жінки, молодь, звільнені у запас військовослужбовці, безробітні, тощо;

2.2.3. співпрацювати з іншими громадськими об'єднаннями, в тому числі і міжнародними, з метою обміну досвідом, а також захисту законних прав членів Асоціації;

2.2.4. сприяти економічному, науково-технічному та інформаційному співробітництву з зарубіжними країнами, ефективному залученню внутрішніх та зарубіжних інвестицій в економіку України;

2.2.5. представляти інтереси платників податків в органах державної влади, управління та місцевого самоврядування при формуванні та реалізації державної податкової і економічної політики;

2.2.6. інші завдання, що витікають з цього Статуту, або такі, що визначені до виконання керівними органами Асоціації.

2.3.Для виконання статутних завдань, Асоціація у встановленому чинимзаконодавством України порядку:

2.3.1.вивчає суспільну думку про податкове та інше законодавство України та бухгалтерський облік, включаючи опитування про ставлення до оподаткування, бухгалтерського та податкового обліку;

2.3.2.сприяє проведенню наукової роботи в галузі податкової, фінансово-кредитної та економічної політики;

2.3.3.ініціює та приймає участь у громадському обговоренні законопроектів і програм соціально - економічного розвитку, проводить їх незалежну громадську експертизу, надає свої висновки зацікавленим особам, розробляє проекти програм і нормативних актів для внесення їх в установленому порядку на розгляд відповідних державних органів;

2.3.4.проводить освітянські та інші культурологічні заходи з питань податкової політики, податкового та іншого законодавства України серед платників податків;

2.3.5.проводить масово-роз'яснювальну та консультативну роботу щодо податкового законодавства, підвищення суспільного статусу платника податків та пропагандистську роботу серед платників податків. Організовує та проводить конференції, симпозіуми, семінари;

2.3.6.формує з дозволу респондентів рейтинги платників податків, які здійснюють підприємницьку діяльність та оприлюднює їх;

2.3.7.вивчає форми взаємодії платників податків з органами державної влади, управління та місцевого самоврядування, в першу чергу з органами податкової служби всіх рівнів, та розповсюджує передовий досвід серед платників податків;

2.3.8.представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в судах, підрозділах ДПА України, інших державних установах та органах місцевого самоврядування;

2.3.9.бере участь у громадській діяльності шляхом проведення масових заходів - зборів, мітингів, демонстрацій тощо в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

2.3.10.ідейно, організаційно та матеріально підтримує своїх членів, інші громадські організації при проведенні спільних акцій, надає їм допомогу в межах повноважень Асоціації, передбачених цим Статутом, затвердженим кошторисом Асоціації та згідно чинного законодавства;

2.3.11.вносить пропозиції до суб'єктів законодавчої ініціативи, органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо вдосконалення чинного законодавства України у сфері оподаткування;

2.3.12.засновує засоби масової інформації, розповсюджує інформацію для пропаганди своїх цілей та завдань;

2.3.13.засновує підприємства, установи та організації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.4.Асоціація має право засновувати або вступати до міжнародних громадських (неурядових) організацій, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні зв'язки, укладати угоди, а також брати участь у здійсненні будь-якого заходу, що не суперечить чинному законодавству України. Для виконання своєї статутної мети Асоціація має право запрошувати іноземних громадян у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.5.Асоціація згідно чинного законодавства оприлюднює результати проведеної роботи, свої основні документи, склад керівництва, інформацію про джерела фінансування та витрати.

2.6.Діяльність асоціації не спрямована на отримання прибутку.

2.7.Асоціація не підтримує у будь-якій формі жодну політичну партію, жодну фракцію чи групу у Верховній Раді України. Термін «не підтримує» у цій статті повинен розумітися у найширшому значенні, зокрема, серед іншого, він охоплює будь-які публічні заходи та дії у вигляді письмових чи усних заяв або повідомлень, складання спільних документів, надання підпису підтримки тощо.

 

3. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇЇ, ЇХНІ ПРАВА І ОБОВЯЗКИ.

 

3.1. Члени Асоціації.

3.1.1.Асоціація складається з колективних та індивідуальних членів. Членство в Асоціації — добровільне.

За рішенням З’їзду Асоціації колективний або індивідуальний член Асоціації, який приймав активну участь у діяльності Асоціації та зробив вагомий внесок у її становлення, може бути обраний почесним членом Асоціації. Статус почесного члена Асоціації визначається відповідним Положенням, яке затверджується Правлінням Асоціації.

3.1.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), що поділяють мету та завдання Асоціації, визнають та дотримуються положень цього Статуту.

3.1.3. Колективними членами Асоціації можуть бути міжнародні, всеукраїнські та місцеві громадські організації та інші юридичні особи, на яких відповідно до чинного законодавства України покладено обов'язки по сплаті податків та зборів (обов'язкових платежів), що поділяють мету та завдання Асоціації, визнають та дотримуються положень цього Статуту.

3.1.4. Членство в Асоціації колективного члена не тягне за собою членство в Асоціації осіб, які входять до складу колективного члена Асоціації та фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з юридичною особою. Додатково взаємовідносини Асоціації та колективного члена можуть регулюватися окремою угодою, яка укладається між керівними органами колективного члена та Асоціації.

3.1.5. Колективні члени Асоціації реалізують зазначені в п. 3.3. права через своїх повноважних представників.

 

3.2. Порядок та умови вступу до Асоціації.

3.2.1. Вступ до Асоціації індивідуальних та колективних членів здійснюється шляхом подання письмової заяви про вступ до Асоціації у керівний орган територіального, місцевого відділення чи до Правління Асоціації та сплати вступного внеску. До заяви колективного члена додається рішення відповідного керівного органу, що прийняв рішення про вступ до АППУ.

3.2.2. Індивідуальні та колективні члени Асоціації набувають прав членів Асоціації з моменту прийняття відповідного рішення керівними органами територіальних, місцевих відділень Асоціації або Правлінням АППУ.

 

3.3. Члени Асоціації мають право:

3.3.1. брати участь особисто або направляти уповноважених осіб для участі у роботі керівних органів Асоціації, місцевих осередків Асоціації;

3.3.2.утворювати місцеві осередки Асоціації, які є її структурними підрозділами;

3.3.3. вносити пропозиції по кандидатурах для обрання в керівні органи Асоціації;

3.3.4. обирати і бути обраними в керівні органи Асоціації та отримувати інформацію про їх роботу;

3.3.5. вносити пропозиції про поліпшення діяльності Асоціації, усунення недоліків в організації її роботи;

3.3.6. розраховувати на підтримку Асоціації при захисті своїх законних прав з питань сплати податків;

3.3.7. одержувати методичну, організаційну, інформаційну та іншу допомогу у вирішенні питань, що відносяться до статутної діяльності Асоціації;

3.3.8. одержувати інформацію про діяльність Асоціації, виконання затверджених нею програм, про роботу органів Асоціації та її посадових осіб;

3.3.9. здійснювати колективні заходи по захисту своїх інтересів;

3.3.10. при незгоді з рішенням виборчого органу Асоціації оскаржити це рішення в керівному органі Асоціації вищого рівня, який розглядає скаргу на найближчому засіданні;

3.3.11. вийти з членів Асоціації шляхом подання письмової заяви;

3.3.12. інші права згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

 

3.4. Члени Асоціації зобов'язані:

3.4.1.визнавати та дотримуватися норм Статуту Асоціації;

3.4.2.не допускати дій, що наносять матеріальну шкоду чи шкодять діловій репутаціїАсоціації;

3.4.3.сприяти реалізації мети, досягненню цілей та виконанню завдань Асоціації;

3.4.4.виконувати рішення керівних органів Асоціації;

3.4.5.своєчасно та у повному обсязі сплачувати вступний та членські внески. Розмір вступних, членських внесків та порядок їх сплати встановлюється Радою Асоціації;

3.4.6.брати участь у заходах, які спрямовані на досягнення мети та завдань Асоціації;

3.4.7.не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Асоціаціїта/або її членів;

3.4.8.надавати керівним органам Асоціації відомості про свою організацію, що включатимуть інформацію про повну її назву, код ЄДРПОУ, контактні поштові та електронні адреси, телефони організації та її посадових осіб, їх прізвище ім'я та по батькові, тощо. Надавати Асоціації інформацію, необхідну для забезпечення ефективного захисту законних прав та інтересів її членів.

3.4.9.Члени Асоціації не мають права виступати в якості представника Асоціації або будь-якого її органу без відповідних повноважень або доручень.

 

3.5.Порядок та умови вибуття зі складу членів Асоціації.

3.5.1. Член Асоціації може вийти з її складу добровільно, або бути виключеним примусово.

3.5.2. Член Асоціації вважається виключеним з Асоціації, після прийняття рішення відповідним керівним органом територіального, місцевого відділення або Правлінням Асоціації. При вирішенні питання про примусове виключення з членів Асоціації, член Асоціації, стосовно якого приймається таке рішення, участі в голосуванні не приймає.

3.5.3. Добровільний вихід зі складу членів Асоціації здійснюється на підставі одностороннього волевиявлення члена Асоціації шляхом подання письмової заяви до керівного органу територіального, місцевого відділення або Правління Асоціації. Примусове виключення членів Асоціації з її складу здійснюється виключно у випадках:

3.5.3.1.учинення членом Асоціації дій, що суперечать Статуту Асоціації та істотно погіршують стан та репутацію Асоціації або репутацію її членів;

3.5.3.2.у разі, якщо член Асоціації втратив з нею зв'язок, не бере участі в її заходах та діяльності, не виконує обов'язків члена Асоціації, у тому числі не сплачує більше дванадцяти місяців членські внески.

3.5.4. У випадку припинення членства в Асоціації її посадових осіб, у тому числі Президента, Перших віце-президентів, віце-президентів Асоціації, членів Ради Асоціації, членів Ревізійної комісії Асоціації, членів Правління Асоціації, Генерального директора Генеральної дирекції Асоціації з підстав, передбачених цим Статутом, повноваження вказаних осіб припиняються достроково. Рішення про припинення членства в Асоціації, названих осіб, приймається виключно Радою Асоціації за поданням Правління Асоціації.

 

4. КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ.

4.1. З'їзд Асоціації.

4.1.1.Вищим органом Асоціації є З'їзд Асоціації, який скликається по мірі необхідності, але не менше одного разу в 2 роки. Час, місце проведення, порядок денний, норми представництва та порядок обрання делегатів встановлюються Радою Асоціації не пізніше ніж за два місяці до проведення З'їзду Асоціації. Позачерговий З'їзд Асоціації скликається за рішенням Ради Асоціації або на вимогу не менше 1/3 членів асоціації.

4.1.2.Повідомлення про скликання З'їзду Асоціації здійснюється Генеральною дирекцією Асоціації за рішенням і у спосіб, визначений Радою Асоціації.

4.1.3.З'їзд Асоціації вважається легітимним у разі реєстрації та присутності на ньому не менше як 2/3 його делегатів. Рішення З'їзду Асоціації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше ніж половина зареєстрованих делегатів З'їзду Асоціації.При вирішенні питань на З’їзді кожний делегат має один голос.

4.1.4.Рішення З’їзду про внесення змін до Статуту Асоціації, про ліквідацію та про реорганізацію Асоціації приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів від числа зареєстрованих делегатів. Рішення вважаються прийнятими та вступають в дію після відповідного голосування, якщо інше не передбачене самим рішенням. Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається рішенням З’їзду.

4.1.5. З'їзд Асоціації має право розглядати будь-яке питання діяльності Асоціації. До виключної компетенції З'їзду Асоціації відноситься:

4.1.5.1.затвердження Статуту Асоціації, Положення про ревізійну комісію Асоціації, внесення змін та доповнень до них;

4.1.5.2.визначення кількісного, персонального складу, обрання та відкликання членів Ради Асоціації, Ревізійної комісії Асоціації;

4.1.5.3.обрання та відкликання Президента Асоціації, Першого віце-президента та Віце-президентів Асоціації;

4.1.5.4.заслуховування та затвердження звітів про роботу Ради Асоціації, Ревізійної комісії Асоціації, оцінка їх діяльності;

4.1.5.5.реалізація права власності на кошти та інше майно Асоціації в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Асоціації. У випадках, передбачених Статутом Асоціації та рішеннями З'їзду Асоціації, окремі функції щодо управління майном Асоціації можуть здійснюватись Правлінням, Генеральною дирекцією (Генеральним директором), місцевими осередками Асоціації;

4.1.5.6.визначення стратегічних напрямків діяльності Асоціації;

4.1.5.7.прийняття рішення про внесення змін до Статуту Асоціації, відчуження майна на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Асоціації, про ліквідацію та про реорганізацію Асоціації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

4.1.5.8.Приймає рішення з приводу звернень, апеляцій членів Асоціації до З’їзду.

 

4.2.Рада Асоціації.

4.2.1. Рада Асоціації є керівним колегіальниморганом Асоціації в період між З'їздами, що діє на громадських засадах і обирається З'їздом Асоціації строком на 2 роки. Крім обраних на З'їзді Асоціації членів Ради, до її складу за посадою входять Президент, Перший віце-президент, Віце-президенти, а також керівники Територіальних відділень Асоціації в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі або особи, уповноважені керівними органами цих територіальних відділень на тимчасове або постійне представництво в Раді Асоціації. Членами Ради Асоціації можуть бути лише члени Асоціації. Кількість членів Ради визначає З'їзд Асоціації.

4.2.2. Рада Асоціації збирається на свої засідання по мірі необхідності, але не менше одного разу в шість місяців. Позачергово вона може збиратися на вимогу не менше 1/3 членів Ради Асоціації, за рішенням Президента або Правління Асоціації. Позачергове засідання Ради Асоціації обов'язково скликається Президентом Асоціації у випадках, передбачених п.4.3.3.2 Статуту. У разі прийняття рішення про позачергове засідання Ради таке засідання має бути проведене в термін не пізніше ніж через два тижні після прийняття відповідного рішення.

4.2.3. Основною формою роботи Ради Асоціації є засідання Ради. Засідання Ради Асоціації вважається правомочним у разі реєстрації не менше половини членів Ради Асоціації. Рішення Ради Асоціації приймається більшістю голосів від числа членів Ради Асоціації, присутніх на її засіданні. При вирішенні питань на засіданні Ради кожний член Ради Асоціації має один голос.
У разі, коли рішення не може бути прийняте у зв’язку з рівним розподілом голосів, вирішальним є голос Президента Асоціації.
Рішення Ради Асоціації набирає чинності з моменту її прийняття, якщо інше не передбачено цим рішенням.

4.2.4. До компетенції Ради Асоціації відноситься:

4.2.4.1.реалізація рішень З'їзду Асоціації;

4.2.4.2.формування основних напрямів діяльності Асоціації, затвердження її довгострокових програм, планів та звітів щодо їх виконання;

4.2.4.3.вжиття заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Асоціації у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

4.2.4.4.виступ із заявами від імені Асоціації з актуальних питань економічного характеру та соціально-трудових відносин, зверненнями та відкритими листами до вищих посадових осіб держави, центральних законодавчих, виконавчих, судових та адміністративних органів України з проблем, пов’язаних із захистом інтересів платників податків, членів Асоціації;

4.2.4.5.звітування про свою роботу перед З’їздом Асоціації;

4.2.4.6.затвердження регламенту роботи Ради Асоціації, порядку денного засідань Ради Асоціації та вирішення інших питань щодо організації та проведення своїх засідань;

4.2.4.7.обрання за поданням Президента членів Правління Асоціації;

4.2.4.8.делегування окремих своїх повноважень Правлінню Асоціації;

4.2.4.9. заслуховування та розгляд у період між З'їздами Асоціації (не менше одного разу на рік) інформації Ревізійної комісії Асоціації;

4.2.4.10.затвердження Положення про порядок прийняття в члени Асоціації та виключення з неї;

4.2.4.11.встановлення розміру вступних, членських внесків, порядку їх сплати та затвердження Положення про сплату членських внесків;

4.2.4.12.затвердження зразків членських квитків Асоціації, нагород Асоціації,символіки та атрибутів Асоціації;

4.2.4.13.затвердження типових Положень про місцеві осередки Асоціації (територіальні та місцеві відділення Асоціації);

4.2.4.14.прийняття рішення про скликання чергових та позачергових З'їздів Асоціації;

4.2.4.15.прийняття рішення з приводу звернення та апеляції членів Асоціації до Ради Асоціації

4.2.4.16.Постанови Ради Асоціації обов’язкові для виконання Президентом Асоціації, Правлінням Асоціації, Генеральною дирекцією Асоціації, керівними органами місцевих осередків Асоціації, підприємствами, установами та організаціями Асоціації.

4.2.5. Постанови Ради Асоціації підписуються Президентом Асоціації або особами, що його заміщають. Протокол засідання Ради підписується Президентом Асоціації та секретарем засідання, або особами, що їх заміщають.

 

4.3.Президент, Перший віце-президент, Віце-президенти Асоціації.

4.3.1.Президент Асоціації, Перший віце-президент, Віце-президенти Асоціації обираються з членів Асоціації З'їздом Асоціації строком на 2 роки.

4.3.2.Президент Асоціації є посадовою особою Асоціації. До компетенції ПрезидентаАсоціації належить:

4.3.2.1.здійснення загального керівництва Асоціації, забезпечення виконання Постанов, З’їзду, Ради та Рішень Правління Асоціації;

4.3.2.2.представлення Асоціації в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, зовнішніх стосунках, установах і організаціях;

4.3.2.3.встановлення часу, місця та внесення пропозицій щодо порядку денного засідань Ради Асоціації та головування на засіданнях Ради та Правління Асоціації. У випадку, коли під час вирішення питання голоси членів Ради розділилися порівну, голос Президента є вирішальним;

4.3.2.4.встановлення обов'язків Першого віце-президента, Віце-президентів;

4.3.2.5.підписання Постанов Зїзду,рішень, протоколів засідань Ради та Правління Асоціації;

4.3.2.6.здійснення інших повноважень, що не віднесені до компетенції З'їзду Асоціації, Ради Асоціації, Правління Асоціації та Генеральної дирекції.

4.3.3. Президент Асоціації має право:

4.3.3.1.позачергово скликати Раду Асоціації;

4.3.3.2.призупиняти рішення Правління Асоціації, Генерального директора Генеральної дирекції, керівного органу місцевого осередку у разі, якщо ці рішення порушують Статут Асоціації або чинне законодавство. В цьому випадку Президент Асоціації зобов'язаний скликати позачергове засідання Ради Асоціації, на якому мотивує своє рішення. Рада Асоціації може більшістю голосів відхилити рішення Президента Асоціації.

4.3.4. Президент Асоціації звітує перед З'їздом Асоціації про діяльність Ради Асоціації в період між З'їздами.

4.3.5. За відсутності Президента Асоціації його повноваження здійснює Перший віце-президент, а за відсутності Першого віце-президента Асоціації - один з Віце-президентів Асоціації за Рішенням Правління Асоціації.

4.3.6. Президент Асоціації, Перший віце-президент, Віце-президенти Асоціації можуть здійснювати повноваження на громадських засадах або на постійній основі.

4.3.7. Кількість Віце-президентів встановлює З'їзд Асоціації.

4.3.8. Президент, Перший віце-президент, Віце-президенти Асоціації мають право брати участь в роботі будь-якого органу Асоціації на всій території України.

4.3.9. Президент Асоціації відкриває засідання З’їзду Асоціації.

4.4Правління Асоціації.

4.4.1. Правління Асоціації є керівним колегіальним робочим органом Ради Асоціації, який обирається Радою Асоціації, є підзвітним і підконтрольним їй і здійснює свої повноваження між засіданнями Ради Асоціації. Правління Асоціації проводить свої засідання за ініціативи Президента Асоціації або однієї третини членів Правління Асоціації, але не рідше одного разу в 3 місяці.

4.4.2. Правління Асоціації обирається Радою за поданням Президента Асоціації з членів Ради Асоціації строком на 2 роки. Президент Асоціації, Перший віце-президент та Віце-президенти Асоціації входять до складу Правління Асоціації за посадою. Кількість членів Правління визначає Рада Асоціації.

4.4.3. Основною формою роботи Правління Асоціації є її засідання. Засідання Правління Асоціації вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління Асоціації.

4.4.4. У засіданнях Правління Асоціації має право брати участь з правом дорадчого голосу Голова Ревізійної комісії Асоціації.

4.4.5. Рішення Правління Асоціації приймається простою більшістю голосів від числа членів Правління Асоціації, присутніх на його засіданні.
За умови рівної кількості голосів голос Президента Асоціації є вирішальним.
Рішення Правління Асоціації набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено цим рішенням.

4.4.6. Розподіл обов'язків між членами Правління регламентується внутрішніми документами Правління Асоціації.

4.4.7. Правління Асоціації має право приймати рішення з усіх питань, що не належать до виключної компетенції З'їзду Асоціації, Президента Асоціації або Ради Асоціації.

4.4.8. Повноваження Правління Асоціації:

4.4.8.1.затверджує регламент роботи Правління Асоціації;

4.4.8.2.приймає рішення про заснування (ліквідацію) місцевих осередків Асоціації;

4.4.8.3.затверджує Положення про Територіальні відділення Асоціації, а у випадку реєстрації - Положення про Місцеві відділення Асоціації;

4.4.8.4.координує та контролює діяльність місцевих осередків Асоціації, підприємств, установ та організацій АППУ;

4.4.8.5.приймає рішення про утворення постійно діючого Третейського суду, затверджує Положення про постійно діючий Третейський суд, регламент Третейського суду та Третейських суддів. Затверджує Голову, заступника Голови, суддів Третейського суду, визначає термін їхніх повноважень;

4.4.8.6.приймає рішення про створення підприємств, установ та організацій Асоціації, входження Асоціації на правах засновника, співвласника, члена інших підприємств, установ та організацій;

4.4.8.7.погоджує створення місцевими осередками Асоціації підприємств, установ та організацій, входження місцевих осередків Асоціації на правах засновника, співвласника, члена до інших підприємств, установ та організацій;

4.4.8.8.за поданням Генерального директора затверджує Положення про Генеральну дирекцію Асоціації, штатний розпис, кошторис та особовий склад керівництва Генеральної дирекції Асоціації ;

4.4.8.9.за поданням Президента Асоціації призначає Генерального директора Генеральної дирекції Асоціації;

4.4.8.10.затверджує плани роботи Генеральної дирекції Асоціації;

4.4.8.11.готує подання на присвоєння звання Почесного члена Асоціації та подає його на розгляд З’їзду;

4.4.8.12.приймає рішення щодо відзначення нагородами Асоціації, клопотання про нагородження державними нагородами представників Асоціації, присвоєння їм почесних звань України, нагородження відзнаками міжнародних організацій;

4.4.8.13.приймає рішення з приводу звернень та апеляцій членів Асоціації до Правління Асоціації;

4.4.9. Рішення Правління Асоціації обов'язкові для виконання Генеральною дирекцією, місцевими осередками, підприємствами, установами та організаціями Асоціації.

4.4.10.Рішення та протокол засідань Правління Асоціації підписує Президент або особи, що його заміщають.

 

4.5.Генеральна дирекція Асоціації.

4.5.1. Генеральна дирекція Асоціації є виконавчим органом Асоціації, який діє на підставі Положення про Генеральну дирекцію Асоціації, для виконання стратегічних, поточних планів та завдань організаційного, правового, інформаційно-технічного забезпечення діяльності, управління майном і коштами, вирішення інших питань, пов’язаних з виконанням статутних завдань і метою діяльності Асоціації, за винятком тих, що належать до компетенції Президента Асоціації, Ради Асоціації та Правління Асоціації, у тому числі:

4.5.1.1.організація підготовки З’їздів, засідань Ради, Правління Асоціації, проведення заходів на виконання рішень Ради та Правління Асоціації, здійснення координації діяльності місцевих осередків Асоціації та забезпечення підготовки матеріалів і пропозицій для розгляду З’їздом, Радою та Правлінням Асоціації;

4.5.1.2.забезпечення необхідної інформаційної діяльності, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю шляхом надання інформації, проведення прес-конференцій, брифінгів тощо та за допомогою сайту Асоціації інформування членів Ради та Правління Асоціації про час та місце проведення засідань Ради та Правління Асоціації;

4.5.1.3.подання на затвердження Правлінню Асоціації планів роботи Генеральної дирекції та звітів про їх виконання не менше 1 разу в 6 місяців;

4.5.1.4.складання та подання на затвердження Правлінню Асоціації кошторисів та штатного розпису Генеральної дирекції Асоціації;

4.5.1.5.розгляд пропозицій, заяв та звернень членів Асоціації з питань діяльності Асоціації;

4.5.2. Генеральну дирекцію очолює Генеральний директор Асоціації, який працює на постійній основі. Печатка та оригінали статутних документів Асоціації знаходяться у Генерального директора Асоціації. У випадку відсутності Генерального директора Асоціації його повноваження здійснює один з його заступників.

4.5.3. Посадовими особами Генеральної дирекції Асоціації є Генеральний директор, його заступники, керівники структурних підрозділів Генеральної дирекції, головний бухгалтер та інші працівники згідно штатного розпису.

4.5.4. Генеральна дирекція Асоціації підзвітна у своїй діяльності Правлінню Асоціації та несе перед керівними органами Асоціації відповідальність за виконання покладених на неї завдань та функцій.

4.5.5. На штатних працівників Генеральної дирекції поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

 

4.6.Генеральний директор Генеральної дирекції Асоціації.

4.6.1.Генеральний директор Генеральної дирекції Асоціації призначається і звільняється Правлінням Асоціації за поданням Президента Асоціації.

4.6.2.Генеральний директор Асоціації є розпорядником майна Асоціації, без доручення діє та представляє Асоціацію в усіх установах та організаціях України і за її межами на підставі цього Статуту, чинного законодавства, рішень керівних органів Асоціації (З’їзду, Ради та Правління Асоціації). У разі необхідності Генеральний директор Асоціації залучає до роботи фахівців на договірній основі у межах кошторису.

4.6.3.До компетенції Генерального директора Генеральної дирекції Асоціації відноситься організація та вирішення питань щодо поточної діяльності Асоціації та Генеральної дирекції:

4.6.3.1.підписання фінансових документів Асоціації, укладання угод та контрактів, видача довіреностей на укладання таких угод і контрактів, представництво інтересів Асоціації в судах;

4.6.3.2.відкриття та закриття від імені Асоціації рахунків у фінансово-кредитнихустановах;

4.6.3.3.здійснення поточного керівництва діяльністю Генеральної дирекції Асоціації;

4.6.3.4.забезпечення розробки та подання на затвердження Правління кошторису Генеральної дирекції Асоціації;

4.6.3.5.подання на затвердження Правлінню Асоціації штатного розпису та особового складу керівництва Генеральної дирекції Асоціації - заступників Генерального директора, головного бухгалтера;

4.6.3.6.формування складу Генеральної дирекції Асоціації, прийом та звільнення штатних працівників;

4.6.3.7.проведення іншої роботи по виконанню статутної мети і завдань відповідно до рішень керівних органів Асоціації.

4.6.4.Генеральний директор звітує про діяльність Генеральної дирекції Асоціації перед Правлінням Асоціації.

 

5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АСОЦІАЦІЇ.

 

5.1.Ревізійна комісія Асоціації платників податків України є контролюючим органом Асоціації. Ревізійна комісія Асоціації обирається З'їздом Асоціації строком на 2 роки та діє на підставі Статуту та затвердженого З'їздом Асоціації Положення про Ревізійну комісію. До складу Ревізійної комісії Асоціації не можуть входити члени керівних органів Асоціації та працівники Генеральної дирекції Асоціації.

5.2.До компетенції Ревізійної комісії Асоціації відноситься:

5.2.1. прийняття рішення та надання висновків щодо відповідності Статуту рішень, прийнятих З'їздом, Президентом Асоціації, Радою Асоціації, Правлінням Асоціації та Генеральною дирекцією Асоціації;

5.2.2. здійснення не менше ніж один раз на рік ревізії діяльності Генеральної дирекції та Територіальних відділень Асоціації. Для здійснення таких перевірок Ревізійна комісія може залучати експертів, відповідних фахівців згідно затвердженого кошторису Асоціації;

5.2.3. ревізування відповідності витрат затверджених Правлінням Асоціації кошторисам;

5.2.4. контроль обліку членів Асоціації;

5.2.5. перевірка строків та правильності проходження справ з пропозиціями та заявами у Генеральній дирекції та Територіальних відділеннях Асоціації.

5.2.6. Ревізійна комісія перевіряє діяльність Територіальних відділень АППУ на предмет дотримання вимог Статуту АППУ та Положень про відповідні Територіальні відділення Асоціації.

5.3.Члени Ревізійної комісії мають право доступу та перевірки будь-яких документів Асоціації на всій території України. Контроль за діяльністю Асоціації здійснюється у формі ревізій та перевірок. Про результати ревізій та перевірок складаються висновки, які подаються Раді Асоціації для інформації чи прийняття відповідного рішення в разі необхідності.

5.4.Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні членів Ревізійної комісії Асоціації, головує на всіх засіданнях комісії, підписує протоколи засідання комісії, підписує та представляє для затвердження на засіданнях Правління, Ради звіти Ревізійної комісії, приймає участь в роботі Ради, Правління Асоціації з правом дорадчого голосу. Голова Ревізійної комісії може працювати на постійній основі, про що приймається відповідне рішення Правління Асоціації шляхом затвердження кошторису Генеральної дирекції на підставі відповідного рішення Ревізійної комісії.

5.5.Ревізійна комісія Асоціації звітує про свою діяльність перед З'їздом Асоціації. Про результати проведення перевірок Ревізійна комісія Асоціації інформує Раду та Правління Асоціації. Правління Асоціації не може затвердити звіт Генерального директора Генеральної дирекції Асоціації в частині виконання бюджету без відповідного висновку Ревізійної комісії Асоціації.

5.6.Витрати на виконання обов'язків Ревізійної комісії покриваються за рахунок Генеральної дирекції.

6. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ АСОЦІАЦІЇ.

 

6.1.Основою Асоціації є її місцеві осередки, які створюються на території України з метою виконання статутних мети та завдань Асоціації, розвитку її структурної мережі.

6.2.Місцевими осередками Асоціації є відповідні Територіальні та Місцеві відділення Асоціації, які утворюються згідно з адміністративно-територіальним устроєм України. Їх діяльність поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

6.3.Місцеві осередки діють на підставі Положення, типова форма якого затверджується Радою Асоціації.

6.4.Умови та порядок створення Територіальних відділень Асоціації:

6.4.1. Асоціація ініціює створення відповідних Територіальних відділень в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

6.4.2. рішення про заснування (ліквідацію) Територіального відділення та затвердження Положення про Територіальне відділення приймається Правлінням Асоціації;

6.4.3. легалізація (офіційне визнання) Територіального відділення Асоціації згідно з чинним законодавством здійснюється шляхом його державної реєстрації або повідомленням про заснування;

6.4.4. Територіальні відділення Асоціації, як структурні підрозділи Асоціації платників податків України визначають форми і методи своєї діяльності, керуючись цим Статутом, Положенням про Територіальне відділення та у відповідності до програмних положень Асоціації. У своїй роботі Територіальні відділення підзвітні Правлінню Асоціації.

6.5.Умови та порядок створення Місцевих відділень Асоціації:

6.5.1. Місцевими відділеннями Асоціації є її міські, районні, міжрайонні, районні у містах, сільські та селищні осередки;

6.5.2. Місцеві відділення, які діють в межах адміністративно-територіальних одиниць нижчого рівня, входять до складу територіальних відділень вищого рівня;

6.5.3. рішення про заснування та затвердження Положення про Місцеве відділення приймається керівним органом відповідного Територіального відділення, до складу якого входить місцеве відділення.У випадку реєстрації місцевого відділення Положення про Місцеве відділення затверджується Правлінням Асоціації за поданням керівного органу відповідного Територіального відділення;

6.5.4. легалізація (офіційне визнання) місцевого відділення Асоціації згідно з чинним законодавством здійснюється шляхом його державної реєстрації або повідомленням про заснування;

6.5.5. у разі реєстрації місцевий осередок набуває статусу юридичної особи, має печатку, штампи, бланки, інші реквізити, затверджені і зареєстровані в порядку встановленому законодавством України. Місцевий осередок легалізований шляхом повідомлення про створення статусу юридичної особи не набуває;

6.5.6. місцеві відділення Асоціації визначають форми і методи своєї діяльності, керуючись цим Статутом, Положенням про Територіальне відділення, Положенням про Місцеве відділення та у відповідності до програмних положень Асоціації. Місцеві відділення підконтрольні та підзвітні відповідним територіальним відділенням;

7. МАЙНО АСОЦІАЦІЇ.

 

7.1.Майно Асоціаціїї належить їй на праві власності. Власністю Асоціації може бути рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законодавством.
Асоціація може отримувати у володіння та користування майно, що належить її членам, а члени Асоціації можуть отримувати у володіння та користування майно, що належить Асоціації, на умовах та у порядку, встановлених окремими угодами між Асоціацією та її членами.

7.2.Функціонування Асоціації здійснюється за рахунок власних коштів.

Джерелами цих коштів є:
- кошти, надані Асоціації її членами, у тому числі у вигляді вступних, членських та цільових внесків;
- добродійні внески та пожертвування фізичних і юридичних осіб України та інших держав у вигляді грошових надходжень, матеріальних цінностей та іншого майна;

- кошти, отримані від господарської діяльності створених Асоціацією юридичних осіб, а також від часток паїв, акцій, що належать Асоціації, які не можуть перерозподілятися між членами Асоціації, а використовуються для досягнення статутної мети та виконання завдань Асоціації;
- цільові гранти міжнародних фінансових та інших організацій;
- кошти, отримані від проведення просвітницької та масово - роз’яснювальної роботи та інші надходження, не заборонені законодавством України.

7.3.Асоціація не має за мету отримання прибутку та перерозподіл прибутку від своєї діяльності між своїми членами, а отримані кошти спрямовуються на вирішення статутних цілей та завдань Асоціації. З метою виконання статутних завдань і цілей Асоціація та її Територіальні відділення можуть створювати госпрозрахункові підприємства, установи, організації, фонди, тощо в порядку, встановленому законодавством. Рішення про створення будь-якого підприємства, установи, організації приймає Правління або керівний орган Асоціації відповідного рівня.

7.4.Асоціація, створені нею підприємства, установи, організації, фонди, тощо ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в державній податковій інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених законодавством України.

7.5.Порядок використання грошових коштів та майна Асоціації регламентується Радою Асоціації та контролюється Ревізійною комісією Асоціації відповідно до вимог даного Статуту та чинного законодавства України.

7.6.Асоціація відповідає по своїх зобов'язаннях всім майном, що знаходиться у власності Асоціації, на яке згідно законодавства України може бути накладено стягнення.

7.7.Держава не відповідає за зобов'язаннями Асоціації, так само як Асоціація не відповідає за зобов'язаннями держави.

7.8.Асоціація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, так само, як члени Асоціації не відповідають за зобов'язаннями Асоціації.

7.9.Асоціація має право у встановленому порядку формувати із своїх коштів фонди соціального розвитку та підвищення рівня соціальної захищеності членів Асоціації та працівників Асоціації.

7.10.Члени Асоціації сплачують членські внески до того місцевого осередку Асоціації, до якого вони безпосередньо належать. Періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків встановлюються Радою Асоціації у вигляді Положення про сплату членських внесків.

 

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЦИМ СТАТУТОМ.

 

8.1.При розгляді питань, які не передбачені цим Статутом, рішення з цих питань приймаються З'їздом Асоціації;

8.2.Рішення прийняті на З'їзді Асоціації набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено при їх прийнятті.

 

9.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

 

9.1.Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться за рішенням З'їзду Асоціації.

9.2.Рішення про внесення змін і доповнень до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як 3/4 делегатів З'їзду Асоціації.

9.3.Внесені до статутних документів зміни Асоціація реєструє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ.

 

10.1.Припинення діяльності Асоціації може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.2.Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Асоціації здійснюється за рішенням вищого органу Асоціації - З'їзду.

10.3.У разі реорганізації Асоціації її права та обов'язки переходять до правонаступників, визначених З'їздом АППУ.

10.4.Ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням З'їзду Асоціації, або на підставі рішення суду ліквідаційною комісією, яка утворюється цими органами.

10.5.З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження керівних органів Асоціації по управлінню справами Асоціації.

10.6.Кошти та інше майно Асоціації, в тому числі в разі її ліквідації, не можуть розподілятися між членами Асоціації, а використовуються для виконання статутних завдань Асоціації, задоволення вимог кредиторів або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством України, рішенням суду, спрямовуються в дохід держави.

10.7.Асоціація забезпечує зберігання та облік документів щодо особового складу штатних працівників та, у випадку реорганізації або ліквідації Асоціації, своєчасно передає їх на державне зберігання у встановленому порядку.

10.8.Асоціація вважається такою, що припинила свою діяльність, з дня внесення до державного реєстру запису про її припинення.